Cardueliden- und Prachtfinkenzucht Brütting

Siegerliste der 33.AZ-Landesschau

LandessiegerLandessieger Weichfresser  L. Sedlbauer AZ 19867  Gartenrotschwanz
Landessieger Cardueliden  M. Öxler AZ 9918  1,0 nord. Dompaff
Landessieger Mutanten  M. Öxler AZ 9918  0,1 nord. Dompaff braun
Landessieger Cardueliden Jugend  C. Frommberger AZ 49914 Hausgimpel
Beste Gesamtleistung  M. Öxler AZ 9918  

Wanderpokale

Beste AZ-OG der Sparte AEV AZ-OG 416 Dingolfing
Meisteingelieferte Vögel einer AZ-OG der Sparte AEV AZ-OG 416 DingolfingLandesgruppensieger

Landesgruppe 1  E. Kriebel  AZ 5571  1,0 Goldammer
Landesgruppe 2  J. Brütting  AZ 5633  Feldlerche
Landesgruppe 3  M. Baumann  AZ 15462  Tannenmeise
Landesgruppe 4  L. Sedlbauer  AZ 5571  siehe Landessieger
Landesgruppe 5  R. Baumgartl  AZ 11965  Star
Landesgruppe 6  W. Flaxl  AZ 8553  Fichtenkreuzschnabel
Landesgruppe 7  M. Öxler  AZ 9918  siehe Landessieger
Landesgruppe 8  U. Hofbeck  AZ 44322  0,1 Meisengimpel
Landesgruppe 9  G. Valentin  AZ 19670  1,0 Grünling
Landesgruppe 10  G. Valentin  AZ 19670  Birkenzeisig cabaret
Landesgruppe 11  A. Cassalia  AZ 39365  1,0 Mozambiquegirlitz
Landesgruppe 12  M. Jezek  AZ 18216  1,0 Kapuzenzeisig
Landesgruppe 13  M. Scharf  AZ 11513  Stieglitz major
Landesgruppe 14  M. Öxler  AZ 9918  siehe LandessiegerGruppensieger

 Gruppe 2  E. Kriebel  AZ 5571  1,0 Goldammer
 Gruppe 4  J. Brütting  AZ 5633  Feldlerche
 Gruppe 5  W. Jendrzejzyk  AZ 4739  Bachstelze
 Gruppe 6  M. Baumann  AZ 15462  1,0 Mönchsgrasmücke
 Gruppe 9  M. Baumann  AZ 15462  Tannenmeise
 Gruppe 10  L.Sedlbauer  AZ 19867  Gartenrotschwanz
 Gruppe 11  W. Jendrzejzyk  AZ 4739  Rotkehlchen
 Gruppe 12  R. Baumgartl  AZ 11965  Star
 Gruppe 14  L. Sedlbauer  AZ 19867  1,0 Steinrötel
 Gruppe 15  W. Flaxl  AZ 8553  Fichtenkreuzschnabel
 Gruppe 17  M. Öxler  AZ 9918  1,0 Gimpel große Art
 Gruppe 19  W. Singer  AZ 34360  Weißflügelgimpel
 Gruppe 20  S. Kollamnnsberger  AZ 4769  1,0 Hausgimpel
 Gruppe 22  U. Hofbeck  AZ 44322  0,1 Meisengimpel
 Gruppe 23  G. Valentin  AZ 19670  1,0 Grünling
 Gruppe 24  E. Kriebel  AZ 5571  1,0 Schwarzkopfgrünling
 Gruppe 26  G. Valentin  AZ 19670  Birkenzeisig cabaret
 Gruppe 27  E. Kriebel  AZ 5571  Girlitz
 Gruppe 28  A. Cassalia  AZ 39365  1,0 Mozambiquegirlitz
 Gruppe 30  G. Valentin  AZ 19670  1,0 Erlenzeisig
 Gruppe 31  M. Jezek  AZ 18216  1,0 Kapuzenzeisig
 Gruppe 32  M. Scharf  AZ 11513  Stieglitz major
 Gruppe 35  M. Öxler  AZ 9918  0,1 nord. Dompaff braun
 Gruppe 36  S. Kollmannsberger  AZ 4769  Hausgimpel schwarzkobalt
 Gruppe 37  W. Jendrzejzyk  AZ 4739  0,1 Grünling achat
 Gruppe 38  W. Jendrzejzyk  AZ 4739  Birkenzeisig achat
 Gruppe 39  M. Scharf  AZ 11513  Stieglitz achat